หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 1.ดาวน์โหลด PDF ไฟล์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 2.ดาวน์โหลด .xlsx ไฟล์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ...

แนวทางการลงโทษทางวินัย

แนวทางการลงโทษทางวินัย

แนวทางการลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน...

แบบฟอร์มขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

แบบฟอร์มขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน http://web.bcnpy.ac.th/bcnfile/index.php/bcnpy-student (http://web.bcnpy.ac.th/bcnfile/index.php/bcnpy-student)...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด...

สรุปความรู้จากการอบรม

สรุปความรู้จากการอบรม

1.[ดาวน์โหลด (images/2564/pdf/km/4-1.pdf)] สรุปความรู้จากการอบรม orthogeriatric nursing care.อ อรัญญา 2.[ดาวน์โหลด (images/2564/pdf/km/5.pdf)] สรุป...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด...

«
»

ข่าว กิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับดีเด่น ปีที่ 3...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน วันที่ 20 กันยายน 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์พ...

ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทย...

ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พิกุล อุทธิยา หัวหน...

ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทย...

ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พิกุล อุทธิยา หัวหน...

ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณวิทยา...

ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วันที่ 17 กันยายน 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ...

ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทย...

ติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วันที่ 16 กันยายน 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

nein bcnpy-16-7-64
11-5-2564 10-11-42

banner ผบต30กลม2

bcnpy-regis01-close

bcnpy-regis2

bcnpy-regis1

bcnpy-regis3
   

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม    
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
ซ้อมแผนอัคคีภัย
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout
bcnpy2764

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
ban-plan
reg64
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
cinahl
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

4875323
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
297
968
2329
4864635
27790
34054
4875323

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2021-09-21 09:19:38