หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

congratulations 23-5-67
รางวัลพยาบาลดีเด่น2
รางวัลพยาบาลดีเด่น1
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT QR
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566...

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด

คำสั่งคณะกรรมการด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

คำสั่งคณะกรรมการด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำสั่งคณะกรรมการด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลด...

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้...

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้ ดาวน์โหลด...

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2566...

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2566

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2566 ดาวน์โหลด...

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2567...

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2567

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566...

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด...

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจ่ายเงินยืมราชการ...

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจ่ายเงินยืมราชการ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจ่ายเงินยืมราชการ ดาวน์โหลด...

«
»

ข่าว กิจกรรม

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

ผดุงครรภ์ ฟื้นฟูเวช
มะเร็ง วิกฤต
เวชทั่วไป โรคเรื้อรัง
รูปพื้นหลัง ผบต 1 67 รูปพื้นหลัง ผบต 2 67

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
dash-bcnpy eis-bcnpy2 bcnpy-banner-pi2
     
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ itsystem_banner_persondev.gif ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม itsystem banner booking  itsystem banner-fon
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
วันพยาบาลแห่งชาติ
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy-work
bcnpy online-teaching-covid-19-banner
ขอมลการรบนกศกษา 67 copy
ban-plan
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube
bcnpy ita

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
new-cinahl-complete2
cinahl-complete2
ebsco-nursing-ebooks2
medline-complete2
nursing-ref-plus2
CU-ebook
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
copyleaks-icon
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

6647538
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
386
1605
1991
6634924
31266
67744
6647538

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2024-05-20 03:33:41