หน้าแรก

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
king10
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร 4 เดือน...

เปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร 4 เดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร...

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ครบรอบ 12 เดือน...

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ครบรอบ 12 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ครบรอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม...

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1. ดาวน์โหลด แผนจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 2. ตารางสอน 2.1 ปี 1 ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2562

ปิดรับสมัคร!! ประชาสัมพันธ์ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 25...

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิ...

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2  (ตรวจร่างกายและรายงานตัวเข้าศึกษา)

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2 (ตรวจร่างกายและรายงานตัวเข้าศึกษา) ...

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิ...

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ รอบที่ 2 ...

การจัดการความรู้ KM ปี 2562 และนโยบายKM2562

การจัดการความรู้ KM ปี 2562 และนโยบายKM2562

การจัดการความรู้ KM ปี 2562 และนโยบายKM2562 ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม...

«
»

ข่าว กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษากับสหสาขาวิชาชีพ IPE วันที่19-21 กรกฎาคม 2562...

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษากับสหสาขาวิชาชีพ IPE วันที่19-21 กรกฎาคม 2562

สโมสรนักศึกษาร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษากับสหสาขาวิชาชีพ IPE ระหว่างนิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์ และนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิท...

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฏาคม 2562...

ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฏาคม 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ป...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

 

   
ca62

oc-ban62 

 pco  ban-29
   

สถานศึกษาปลอดภัย

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

«
»

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)

dr-tanee
contact1
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

PA62-2-banner
bcnpy-7-1-62
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group1
bcnpy-chanal-youtube

แหล่งสารสนเทศ (online)

clinicalkey-for-nursing-icon
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

4010956
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
312
822
1134
4004646
14754
22207
4010956

Your IP: 3.227.233.6
Server Time: 2019-08-19 08:50:30