หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โครงการ5
โครงการ3
โครงการ4
โครงการ2
โครงการ1
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

KM สายสนับสนุน

KM สายสนับสนุน

1.ดาวน์โหลด ชุมชนนักปฏิบัติ ขยะรักษ์โลก 2.ดาวน์โหลด KM64-การสอบออนไลน์ (IT-ทะเบียนฯ-18สค64) 3.ดาวน์โหลด การจัดการความรู้เรื่องระบบซ่...

ประกาศ ผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ...

ประกาศ ผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศ ผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด...

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565...

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 ดาวน์โหลด ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2565...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 1.ดาวน์โหลด 2.ดาวน์โหลด ...

คำสั่งที่ 073/2565 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ...

คำสั่งที่ 073/2565 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

คำสั่งที่ 073/2565 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ดาวน์โหลด...

«
»

ข่าว กิจกรรม

ประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 กับเทศบาลบ้านต๋อม วันที่ 26 ตุลา...

ประชุมการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 กับเทศบาลบ้านต๋อม วันที่ 26 ตุลาคม 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะ...

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาต...

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะ...

แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่คณะครูแนะแนว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2565...

แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่คณะครูแนะแนว  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี พะเยา แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่คณะครูแนะแนว ในสังกัด สพม.เชียงใหม่ พะเยา และเชียงราย รวมทั้งนักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนเชียง...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

ผดุงครร1 เวช
มะเร็ง ผู้ใหญ่
EKG2-1 ฟื้นฟูเวช

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ itsystem_banner_persondev.gif ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม itsystem banner booking  itsystem banner-fon
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
วันพยาบาลแห่งชาติ
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

banfon

bcnpy2764

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
รับสมัคร2565
ban-plan
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube
bcnpy ita

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
new-cinahl-complete2
cinahl-complete2
ebsco-nursing-ebooks2
medline-complete2
nursing-ref-plus2
CU-ebook
clinicalkey-for-nursing-icon
cli-n
sd
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
copyleaks-icon
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

5663706
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1420
1404
2824
5647784
7924
70977
5663706

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2022-12-05 18:25:16