วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ปี 2564

 

BCN-logo-thai NEW65 final copy

 

ดาวน์โหลดเอกสาร