รางวัลที่ได้รับ ปกศ.55

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รางวัลที่ได้รับ ปกศ.55

1.โล่รางวัลดีเด่น จำนวนผู้สอบผ่านทุกรายวิชาในการสอบครั้งเดียวสูงสุดเป็นอันดับ 5 ใน 10 อันดับแรก (ร้อยละ 97.50) ในโอกาสการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 พุทธศักราช 2556 ของกระทรวงสาธารณสุข

2.โล่รางวัลดีเด่น "มีค่าเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) ของผู้สอบผ่านทุกรายวิชาในการสอบครั้งแรกสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ76.90) ในโอกาสการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 พุทธศักราช 2556 ของกระทรวงสาธารณสุข

3.โล่รางวัลดีเด่น "ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่าน 100 เปอร์เซ็นต์ ในการสอบครั้งแรก จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชนและในโอกาสการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์กณสุข

4.ประกาศเกียรติคุณ รางวัลวชิรปัญญา สาขาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสงฆ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล มอบให้แก่กลุ่มงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy research

5.โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง ประจำปี 2556 ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2556

bcnpy prize56 bcn1

6.รางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดขบวนรณรงค์ยุติคให้ไว้รกฏาคม 2556

bcnpy prize56 bcn

7.รางวัลเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักศึกษา มีจิตอาสาในการช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

bcnpy55-1

8.รางวัลสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประปี 2556

bcnpy55-2

9.รางวัลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการกยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง พศ.2556 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี (พศ.2554-2556) ของผู้สอบผ่านทุกรายวิชาในการสอบครั้งแรกสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 76.90)

bcnpy55-3

10.รางวัลผู้สำเร้๗การศึกษาสอบผ่าน 100 เปอร์เซ็นต์ ในการสอบครั้งแรก จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่

  1.การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  2.การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

  3.การพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุ

  4.การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

bcnpy55-4