วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

 icon 5 วิสัยทัศน์ (Vision)

             สถาบันชั้นนำที่ตอบสนองระบบสุขภาพ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 icon 5 พันธกิจ (Mission)

            1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศและชุมชนภาคเหนือ
            2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อนำพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ
            3. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ
            4. การพัฒนาสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มีสมรรถนะสูง เข็มแข็งและมุ่งสู่ท้องถิ่น

 icon 5 วัตถุประสงค์

            1. ผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่นด้านวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม เทคโนโลยี และภาษาสากล สามารถปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            2. ผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้มีมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของระบบสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            3. ให้บริการวิชาการตอบสนองกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน
            4. บุคลากรของวิทยาลัยและชุมชนมีการพัฒนา ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

 icon 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

            1. ประเด็นยุทธศาสตร์1 ขยายความร่วมมือ ด้านการผลิต และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับชุมชนและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

            2. ประเด็นยุทธศาสตร์2 เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
            3. ประเด็นยุทธศาสตร์3 ยกระดับการพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้วัฒนธรรมการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

 icon 5 เป้าประสงค์ (Goal)

            1. เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

            2. เป้าประสงค์ 2 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
            3. เป้าประสงค์ 3 ผลงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
            4. เป้าประสงค์ 4 วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
            5. เป้าประสงค์ 5 วิทยาลัยได้รับการยอมรับการเป็นองค์กรคุณธรรม