ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์วิทยาลัย

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์วิทยาลัย

icon 5 ปรัชญา
             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เชื่อว่า บุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการศึกษาต้องอาศัยการจัดการองค์การเรียนรู้ และความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

icon 5 ปณิธาน

             มุ่งสร้างคน สร้างปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพ

icon 5 ค่านิยม

             มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

icon 5 วัฒนธรรม

             มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม

icon 5 เอกลักษณ์วิทยาลัย

             สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน