ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์วิทยาลัย

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์วิทยาลัย

icon 5 ปรัชญา
             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เชื่อว่า บุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการศึกษาต้องอาศัยการจัดการองค์การเรียนรู้ และความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

icon 5 ปณิธาน

             มุ่งสร้างคน สร้างปัญญา ร่วมพัฒนาสุขภาพ

icon 5 ค่านิยม

             มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

icon 5 วัฒนธรรม

             มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม

icon 5 เอกลักษณ์วิทยาลัย

             สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

icon 5 ปรัชญาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

            สถาบันพระบรมราชชนก จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และมีอัตลักษณ์คุณธรรมตามที่สถาบันกำหนด "วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที" มีความรอบรู้ มีภูมิปัญญาในสาขาวิชาชีพ และมีสมรรถนะที่จำเป็นที่จะนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและวิกฤตที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิต ที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชน