วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นโยบายการดำเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

นโยบายการดำเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

km9-3-64