การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ KM ปี 2560

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ KM ปี 2560

km

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ KM ปี 2560

1.ดาวน์โหลด Km reflective thinking for HMC in community (word)

2.ดาวน์โหลด การสะท้อนคิดของนักศึกษา ผ่านการใช้ตะกร้า 3 ใบ(pdf)

3.ดาวน์โหลด การพัฒนาทักษะการบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยกระบวนการสะท้อนคิด ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

4.ดาวน์โหลด กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ด้วยตะกร้า 3 ใบ :กลุ่มการสอน 1 วิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

5.ดาวน์โหลด การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanistic Care) วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

6.ดาวน์โหลด  การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มการสอน 2 พยาบาลครอบครัว ชุมชน และจิตเวช (12 กพ. 2561)

7.ดาวน์โหลด การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กลุ่มการสอน 2 พยาบาลครอบครัว ชุมชน และจิตเวช (12 กพ. 2561)