ประกาศ/คำสั่ง

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา(ฉบับที่ 2) เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน เขียนโดย Super User 1114
ประกาศ วพบ.พะเยา เรื่อง มาตรการการจัดระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 เขียนโดย Super User 197
คำสั่ง วพบ.พะเยา ที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 เขียนโดย Super User 175
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 495
การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนออนไลน์ เขียนโดย Super User 1032
ประกาศ การขอรับเงินประกันของเสียหายนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เขียนโดย Super User 535
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย Super User 643
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เขียนโดย Super User 160
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุนและงบปกติ) เขียนโดย Super User 162
นโยบายวิทยาลัยคุณธรรม ปีงบประมาณ2563 เขียนโดย Super User 216