ประกาศ/คำสั่ง

logorat10

head-black

webv2-head2

แบบรายงานผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส2) (สบช) เขียนโดย Super User 37
หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน TQR เขียนโดย Super User 53
นโยบายหน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 52
จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 69
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย Super User 94
คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ที่ 089/2560 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ.2561 เขียนโดย Super User 84
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 56
แผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 202
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พศ.2560 เขียนโดย Super User 71
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมข้าราชการใหม่ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 181