ประกาศ/คำสั่ง

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 152
คำสั่ง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขียนโดย Webmaster BCNPY 175
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโดย Webmaster BCNPY 137
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) เขียนโดย Webmaster BCNPY 1538
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1111
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 587
คำสั่งที่ 073/2565 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโดย Webmaster BCNPY 680
คำสั่งที่ 071/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน เขียนโดย Webmaster BCNPY 845
คำสั่งที่ 072/2565 เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขียนโดย Webmaster BCNPY 687
ประกาศคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1982