ประกาศ/คำสั่ง

logorat10

head-black

webv2-head2

จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 23
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย Super User 22
คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ที่ 089/2560 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ.2561 เขียนโดย Super User 47
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 23
แผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 92
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พศ.2560 เขียนโดย Super User 29
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมข้าราชการใหม่ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 149
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 114
คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง เขียนโดย Super User 253
โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาปี 2558-2560 เขียนโดย Super User 474