ประกาศ/คำสั่ง

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

นโยบายวิทยาลัยคุณธรรม ปีงบประมาณ2563 เขียนโดย Super User 5
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน หน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 4
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 31
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน-ประจำปีงบประมาณ2563-2566 เขียนโดย Super User 221
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายสนับสนุนการวิจัยโดยใช้หมวดเงินรายได้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 244
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในประเทศ เขียนโดย Super User 217
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เขียนโดย Super User 204
ตารางเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2562 เขียนโดย Super User 248
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเป็นที่ปรึกษาระบบครอบครัวเสมือน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 251
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 312