ประกาศ/คำสั่ง

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Webmaster BCNPY 98
ประกาศเจตนารมณ์ฯ และชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 121
ระเบียบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา พ.ศ.2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 92
แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Webmaster BCNPY 120
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคุกคามทางเพศ เขียนโดย Webmaster BCNPY 130
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัล เขียนโดย Webmaster BCNPY 124
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 113
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบัน เขียนโดย Webmaster BCNPY 131
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 220
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 419