ประกาศ/คำสั่ง

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Webmaster BCNPY 18
ประกาศเจตนารมณ์ฯ และชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 24
ระเบียบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักศึกษา พ.ศ.2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 33
แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เขียนโดย Webmaster BCNPY 49
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคุกคามทางเพศ เขียนโดย Webmaster BCNPY 54
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัล เขียนโดย Webmaster BCNPY 52
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 48
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบัน เขียนโดย Webmaster BCNPY 52
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 115
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 333