ประกาศ/คำสั่ง

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) เขียนโดย Webmaster BCNPY 557
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 116
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 114
คำสั่งที่ 073/2565 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโดย Webmaster BCNPY 168
คำสั่งที่ 071/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน เขียนโดย Webmaster BCNPY 147
คำสั่งที่ 072/2565 เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขียนโดย Webmaster BCNPY 144
ประกาศคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 124
ประกาศคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้วหน่วยและเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Webmaster BCNPY 106
แผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 170
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1031