แบบสรุป KM การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประเด็นยุทธศาสตร์2 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับชาติและอาเซียน

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

แบบสรุป KM การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประเด็นยุทธศาสตร์2 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับชาติและอาเซียน

แบบสรุป KM การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์2 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับชาติและอาเซียน

ดาวน์โหลด