ประกาศเจตนารมณ์ฯ และชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศเจตนารมณ์ฯ และชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

No-gift-policy