ชมรมกีฬาและดนตรีสากล

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ชมรมกีฬาและดนตรีสากล

icon 11ชมรมกีฬาและดนตรีสากล

เกี่ยวกับชมรม

 ชมรมกีฬาและดนตรีสากล เป็นชมรมที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพพลานามัยที่ดีของนักศึกษา และอาจารย์ บุคลากรภายในวิทยาลัย ซึ่งเน้นการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการเล่นกีฬา รวมถึงการนำดนตรีสากลมาใช้ในการทำกิจกรรมในชมรม เพื่อให้นักศึกษาผ่อนคลายในการเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

กิจกรรมชมรม

- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ

เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเพลงร่วมกันของนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4 และอาจารย์ บุคคลากรในวิทยาลัย  ซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  เนื่องจากเราเป็นผู้นำด้านสุขภาพ จึงต้องเป็นแบบอย่างในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน

 stdclub-sports-exercise

-BCNPY Singing Contest

กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผนการแสดง และออกความเห็นในการแสดงร้องเพลงลูกทุ่งประกอบการเต้นร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักศึกษา การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสามัคคี และการเสียสละของสมาชิกในชมรม

 stdclub-sports-singing

stdclub-sports-singing2