รางวัลที่ได้รับ ปกศ.53

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รางวัลที่ได้รับ ปกศ.53

ปีการศึกษา 2553

1.รางวัลดีเด่นของการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 มีค่าเฉลี่ยของผู้สอบผ่านทุกรายวิชา 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2551-2553) สูงกว่าร้อยละ 60

prize53 nurse registered exam 3yrs 51 53

2. โล่เกียรติคุณเป็น วิทยาลัยต้นแบบกระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนูษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน ของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 ธ.ค.2553

3. เกียรติบัตรรับรองว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม: ชุดนาฏกาล้านนาเบิกฟ้าภูกามยาว ในการประชุมวิชาการตลาดนัดความดี พัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค.2553 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร