คำสั่งที่ 071/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คำสั่งที่ 071/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน

30-9-2565 17-00-06

คำสั่งที่ 071/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน

ดาวน์โหลด