ฟอร์มงานวัดและประมวลผลการศึกษา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ฟอร์มงานวัดและประมวลผลการศึกษา

block ใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
block แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล
block แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล
block แบบประเมินการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
block แบบประเมินความประพฤติ
block แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ท)
block แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ป)
block แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (รายกลุ่ม)
block แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน(ท)
block แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน(ป)
block แบบประเมินแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
block แบบฟอร์มการประเมินผลการเรียน(ให้นศ.เขียน)
block บบฟอร์ม Template ข้อสอบ-วิพากษ์ (อันใหม่)
block แบบใบแลกคุมสอบ
block แบบประเมินการทำรายงาน
block แบบประเมินการนำเสนอ
block แบบฟอร์มการส่งเกรด