โลโก้วิทยาลัย

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โลโก้วิทยาลัย

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

โลโก้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (ภาษาไทย)

bcnpy-logo-ENG-NEW65

 โลโก้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (ภาษาอังกฤษ)