ชมรม To be number one

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ชมรม To be number one

icon 11ชมรม To be number one

 

เกี่ยวกับชมรม

 ชมรม To be number one เป็นชมรมในโครงการของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา       สิริวัฒนาพรรณวดี โดยเป้าของการทำชมรมนี้ขึ้นจะมุ่งเน้นไปที่การรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวมของกิจกรรมตลอดปีการศึกษาจะเป็นไปในทางการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งกิจกรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การออกกำลังกายรวมไปถึงการเป็นแกนนำในการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเป็นผู้นำด้านสุขภาพและวิชาชีพให้เด่นชัดขึ้น

 

กิจกรรมชมรม

- BCNPY dancercise สานสายใยสัมพันธ์

stdclub tobeno1

stdclub tobeno1-2