ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

มอบหน้ากากอนายมัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 วันที่ 22 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 45
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน 22-24 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 46
สระเกล้าดำหัว ประจำปี 2562 วันที่ 17 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 37
พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง สระเกล้าดำหัวขอพร พระเถระผู้ใหญ่ ในเมืองพะเยา วันที่ 17 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 26
งานเลี้ยงส่ง คุณวัลลภา แก้วศรีเวียง และ คุณปรียาภา นาเจริญ วันที่ 10 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 21
ร่วมงานรดน้ำขอพร พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี วันที่ 7 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 22
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขุนน้ำแม่ปืม วันที่ 6 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 21
วันจักรี 6 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 17
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 26
เจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 2 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 14
ตรวจเยี่ยม การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ วิชากายฯ 2 และวิชา IT ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 12
บันทึกเทปบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ ปฏิบัติการถ้ำหลวง 1 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 10
รับการประเมินรับรองสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ 25 มีนาคม 2562 เขียนโดย Super User 160
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 วันที่ 8 มีนาคม 2562 เขียนโดย Super User 75
งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา 4 มีนาคม 2562 เขียนโดย Super User 68
วันมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 62 เขียนโดย Super User 36
การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 กลุ่ม 1 21 กุมภาพันธ์ 62 เขียนโดย Super User 49
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 75
การพัฒนาจิตคุณธรรม (สุจริตและมีวินัย)" โดย พระปลัดอนุชิต อธิปัญญาโญ วัดใหญ่ท่าเสา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 79
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร เขียนโดย Super User 52