วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

เมนูKM

km

1.แผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2558

2.ระบบและกลไกการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2558

3.แผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2559

4.การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ KM ปี 2560

5.เรื่องเล่าการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สายสนับสนุน พศ.2560

 

 

KM สายอาจารย์ สิงหาคม 2561

1.link >> การพัฒนานวัตกรรมวิชาการพยาบาลมารดาและทารก เพื่อการบริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์  ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา  ทารก และการผดุงครรภ์ 2 (2 สิงหาคม 2561)

2.link >> กลุ่มการสอน4 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ (20 สิงหาคม 2561)

3.link >> เอกสารสรุปการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริง(SBL) รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีสมรรถนะในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” (20 สิงหาคม 2561)

4.link >> สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์การวิเคราะห์ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน” ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช(20 สิงหาคม 2561)

5.link>> การจัดการความรู้เพื่อรับการประเมินคุณภาพ(28 สิงหาคม 2561)

6.link >>การพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา)(28 สิงหาคม 2561)

7.link >> การจัดการความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา(28 สิงหาคม 2561)

 

 

 

 

KM สายอาจารย์ สิงหาคม 2559

1 ดาวน์โหลด >>การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

ดาวน์โหลด >>KM to Research

ดาวน์โหลด >>การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย เพื่อการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด >>การพัฒนาความเข้มแข็งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องห้า

ดาวน์โหลด >>การพัฒนาการเรียนรู้จากการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (การตรวจครรภ์)

ดาวน์โหลด >>การจัดการความรู้ครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข

ดาวน์โหลด >>การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 : พัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ดาวน์โหลด >>การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริง(SBL) รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

 

 

KM สายสนับสนุน สิงหาคม 2559

1.ดาวน์โหลด สรุปการจัดการความรู้กลุ่มยามรักษาความปลอดภัย
2.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานสารบรรณ
3.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มพัสดุยุคใหม่
4.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มบริหารงานบุคคล
5.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มพนักงานทำความสะอาด
6.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
7.ดาวน์โหลด >>KMสรุปการจัดการความรู้กลุ่มการเงินและบัญชี
8.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มยานพาหนะ
9.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มคนงานสวน
10.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานอาคารสถานที่
11.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนรู้
12.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานห้องสมุด
13.ดาวน์โหลด >>สรุปการจัดการความรู้กลุ่มงานช่าง

 

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ KM ปี 2560

1.ดาวน์โหลด Km reflective thinking for HMC in community (word)

2.ดาวน์โหลด การสะท้อนคิดของนักศึกษา ผ่านการใช้ตะกร้า 3 ใบ(pdf)

3.ดาวน์โหลดการพัฒนาทักษะการบริการสุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยกระบวนการสะท้อนคิด ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 1

4.ดาวน์โหลดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ด้วยตะกร้า 3 ใบ :กลุ่มการสอน 1 วิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

5.ดาวน์โหลด การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanistic Care) วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

6.ดาวน์โหลด  การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มการสอน 2 พยาบาลครอบครัว ชุมชน และจิตเวช (12 กพ. 2561)

7.ดาวน์โหลด การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กลุ่มการสอน 2 (12 กพ. 2561)

8.ดาวน์โหลด  การพัฒนานวัตกรรมวิชาการพยาบาลมารดาและทารก เพื่อการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 กลุ่มการสอน 3 (13 กพ. 2561)

9. ดาวน์โหลด การพัฒนาการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้วยการสะท้อนคิด : กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ด้วยตะกร้า 3 ใบ กลุ่มการสอน 1 (14 กพ. 2561)

10. ดาวน์โหลด การพัฒนานวัตกรรมวิชาการพยาบาลมารดาและทารก เพื่อการบริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 กลุ่มการสอน 3 (14 กพ. 2561)

 

11.ดาวน์โหลดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง(SBL) กลุ่มการสอน 4 (26 กพ. 2561)