วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คำสั่งที่ 089/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน หน่วยงานคุณธรรม

22-2-2565 14-30-35

คำสั่งที่ 089/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน หน่วยงานคุณธรรม

ดาวน์โหลด