ประวัติความเป็นมา

logorat10

head-black

webv2-head2

ประวัติความเป็นมา

ตำแหน่งที่ตั้ง

เลข ที่ 312 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่ 3 งาน 16ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน

ทิศใต้ ติดต่อกับโรงพยาบาลพะเยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับกว๊านพะเยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนพหลโยธิน

1

ความเป็นมา

สืบ เนื่องจากแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2524) มีแผนจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเพิ่มในภาคเหนือตอนบนขึ้นที่จังหวัดพะเยา โดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลก ร่วมกับเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 29,065,760 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) สำหรับที่ดินก่อสร้างเดิมเป็นที่ดินที่พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพล ฑิฆัมพรได้ประทานให้กับโรงพยาบาลพะเยา เมื่อปี พ.ศ. 2510 วิทยาลัยพยาบาล เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2523 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2525

2

วัน ที่ 7 มิถุนายน 2525 เปิดดำเนินการ รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นแรกจำนวน 85 คน และรับนักศึกษาปีละ 2 รุ่น ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

ปี การศึกษา 2530 ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร และลดการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์เหลือเพียงปีละ 1 รุ่น หลักสูตรนี้ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ปีการศึกษา 2533 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

ปี การศึกษา 2535 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) ขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร และงดเปิดสอนในปีการศึกษา 2537-2539 เนื่องจากเร่งผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2535 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร ราชการใหม่ โดยให้มีการรวมกองที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าด้วยกัน เรียกชื่อใหม่เป็น สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพระบรมราชชนก

พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม บรมราชชนนีเป็นชื่อวิทยาลัยพยาบาลทุกแห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลพะเยา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ปี การศึกษา 2539 ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ทำการสอนทั้งสิ้น 19 รุ่น ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) ในปีการศึกษา 25327 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)

3

27 กุมภาพันธ์ 2541 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ให้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป

ปี การศึกษา 2541 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

พ.ศ. 2541 เปิดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 25327 เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล ผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์