ประวัติความเป็นมา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประวัติความเป็นมา

icon 17ตำแหน่งที่ตั้ง


          เลขที่ 312 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัด พะเยา

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา

          มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ ติดต่อกับโรงพยาบาลพะเยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับกว๊านพะเยา ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนพหลโยธิน

1

icon 14ความเป็นมา

           

            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีความเป็นมาสืบเนื่องจากแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2524) มีแผนจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเพิ่มในภาคเหนือตอนบนขึ้นที่จังหวัดพะเยาโดยใช้เงินกู้จากธนาคารโลกร่วมกับเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 29,065,760 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) สำหรับที่ดินก่อสร้างเดิมเป็นที่ดินที่พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพรได้ประทานให้กับโรงพยาบาลพะเยาเมื่อปี พ.ศ. 2510
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2523 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2525

2

       

            พ.ศ. 2525 เริ่มเปิดวิทยาลัยในวันที่ 7 มิถุนายน 2525 ได้มีการเปิดดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์รุ่นแรกจำนวน 85 คนและรับนักศึกษาปีละ 2 รุ่นใช้ระยะเวลาศึกษาจำนวน 2 ปี
            พ.ศ. 2530 ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร และลดการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์เหลือเพียงปีละ 1 รุ่น หลักสูตรนี้ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
            พ.ศ. 2533 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
            พ.ศ. 2535 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใหม่โดยให้มีการรวมกองที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าด้วยกัน เรียกชื่อใหม่เป็น “สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข” สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”
            พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “บรมราชชนนี”เป็นชื่อวิทยาลัยพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” วิทยาลัยพยาบาลพะเยา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”
            พ.ศ. 2539 ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้นซึ่งวิทยาลัยได้ทำการสอนทั้งสิ้น 19 รุ่น
            พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) ในปีการศึกษา 2542 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี)

3

       

            พ.ศ. 2541 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ให้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไปและได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            พ.ศ. 2545 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการ คือ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2545
            พ.ศ. 2552 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรบูรณาการ (หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2545) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
            พ.ศ. 2555 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
            พ.ศ. 2559 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)