ชมรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ชมรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

icon 11ชมรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

เกี่ยวกับชมรม

   เป็นชมรมที่ธำรงรักษา คงไว้ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม และ สังคม ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
          ชมรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะล้านนาไทยขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงศิลปะของล้านนา ใช้ศักยภาพทักษะประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนานให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

กิจกรรมชมรม

- การเรียนรู้เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ

กลองสะบัดชัย เป็นกลองที่มีมานานแล้วนับหลายศตวรรษ ในสมัยก่อนใช้ ตียามออกศึกสงคราม เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็น ขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารหาญในการต่อ สู้ให้ได้ชัยชนะ การตีกลองสะบัดชัยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาอย่างหนึ่ง จะพบเห็นในขบวนแห่หรืองานแสดงศิลปะพื้นบ้าน ลีลาในการตีมีลักษณะโลดโผนเร้าใจมีการใช้อวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นศอก เข่า ศีรษะ ประกอบในการตีด้วย สามารถนำไปเป็นการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ในงานประเพณี แสดงเนื่องในโอกาสต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือน และยังสามารถนำการแสดงส่งเข้าประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ชมรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สืบทอด ศิลปะล้านนา โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้นำศิลปะล้านนามาสืบทอดโดยแสดง มีลีลาในการแสดงโดยการใช้อวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นศอก เข่า ศีรษะ ประกอบในการแสดงต่าง ๆ ทำให้การแสดงเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้ชม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในวิชาชีพพยาบาล เช่นส่งเสริมสุขภาพโดยการได้ออกกำลังกาย จากการรำ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับประโยชน์จากการแสดงศิลปะล้านนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

stdclub culture

stdclub culture2