การจัดการความรู้ km ปีการศึกษา 2564

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการความรู้ km ปีการศึกษา 2564

bcnpy-logo-thai

1.[ดาวน์โหลด] การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จริง

2.[ดาวน์โหลด] การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง(SBL)

3.[ดาวน์โหลด] การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย

4.[ดาวน์โหลด] การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยภายนอกร่วมและการตีพิมพ์เผยแพร่

5.[ดาวน์โหลด]/ [ดาวน์โหลด]   การพัฒนาการคิดและการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (SHaPE)ผ่านกระบวนการสะท้อนคิด