วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

แนวปฏิบัติการจัดการความรู้ ปี 2565 (KM)

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

แนวปฏิบัติการจัดการความรู้

1.ฝ่ายวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยภายนอกร่วมและการตีพิมพ์เผยแพร่

ดาวน์โหลด
2.ฝ่ายวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง(SBL)

ดาวน์โหลด

3.บุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การให้บริการด้วยหัวใจ

ดาวน์โหลด