ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 

ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่สัมภาษณ์: สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาดาวน์โหลด

 

วธชำระเงน-รอบท5-รบตรงอสระ-ปการศกษา2565