การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2567

BCN-logo-thai NEW65 final copy

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2567
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


เอกสารการจัดการเรียนการสอน

1.ปฏิทินการจัดการศึกษา  >>

2.Master plan  >>

3. แบบฟอร์ม [ มคอ.3 , มคอ.4มคอ.5, และ มคอ.6]

ตัวอย่าง การเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3และ 4)

4.มคอ 2 รายละเอียดของหลักสูตรฯ   >> ดาวน์โหลด (พยบ.2560)  >>ดาวน์โหลด (พยบ.2565)

5.ฟอร์มสรุปการจัดการเรียนการสอน >>ดาวน์โหลด

6. แบบฟอร์มแผนการสอน [ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ, และ ในคลีนิค ] 

7. การจัดเรียงแฟ้มรายวิชา >>ดาวน์โหลด

8. แบบฟอร์มการตรวจสอบแฟ้มรายวิชา >>ดาวน์โหลด

9. แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ >>ดาวน์โหลด

10.รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) >>ดาวน์โหลด

11.คู่มือการจัดการศึกษาปี 2567 >>ดาวน์โหลด

ตารางสอน

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
1  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด  
2  ดาวน์โหลด

 กลุ่ม A >>ดาวน์โหลด

 กลุ่ม B >>ดาวน์โหลด

 ดาวน์โหลด
 3     ดาวน์โหลด  
 4   ดาวน์โหลด