วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ แนวปฏิบัติในการได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภทของแต่ละฝ่าย

4-bcnpy

ประกาศ แนวปฏิบัติในการได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภทของแต่ละฝ่าย

ดาวน์โหลด