สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย

สีบานเย็น

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกกล้วยไม้ “เอื้องคำ”

ดอกเอื้องคำเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองทองลักษณะช่อดอกยาวรีช่อดอกแข็ง ห้อยโค้งลงเล็กน้อย ออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมมีความงดงามและ โดดเด่น มองเห็นแล้วสบายตา ประกอบกับมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่ให้ความสดชื่นกับผู้ที่ สัมผัสความงามของดอกเอื้องคำเปรียบได้กับพยาบาลที่มี ความงามและบุคลิกภาพที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย วาจาไพเราะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับบริการ นอกจากนั้น ลักษณะการทำงานของพยาบาลจะทำงานเป็นทีมเพื่อให้ การช่วยเหลือและบริการทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับดอกเอื้องคำที่จะมีความสวยงามเมื่ออยู่รวมกันเป็นช่อดอก

bcnpy symbol pic1

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นสัก

๑. ต้นสักเป็นต้นไม้มีราคาแพง เหมือนกับวิชาความรู้ที่นักศึกษาได้รับประสิทธิ์ประสาท จากสถาบันแห่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง และการเป็นพยาบาลนั้นถือว่ามีความสำคัญต่อผู้ป่วยมาก เพราะตลอด ๒๔ ชั่วโมง พยาบาลจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด

๒. สักเปรียบดังพยาบาลต้องมีคุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนมีความเมตตากรุณาต่อผู้ป่วย

๓. สักเปรียบเสมือนดังครู ผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ลูกศิษย์นั้นจะต้องทำให้ลูกศิษย์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และประทับใจในสถาบัน พร้อมกับเทิดทูนสถาบันแห่งนี้ไว้ทุกเมื่อเชื่อวัน จนเกิดเป็น สักใจ