โครงสร้างการบริหารงานองค์กร

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โครงสร้างการบริหารงานองค์กร

icon 15โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มี โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองผู้อำนวยการ ดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย 3 ฝ่าย

และ 3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดังนี้ 

           รองผู้อำนวยการ
           1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 5 งาน
           2. ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 8 งาน
           3. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย 2 งาน

          ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

           1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาวารสารและโครงการตำรา
           2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิทยาลัยคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุข
           3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและการ รับใช้สังคม

 

ผังโครงสร้าง

 

icon 15โครงสร้างการบริหารองค์กร 2567

โครงสรางองกรค2567

icon 15โครงสร้างการบริหารองค์กร 2563-2566

 bcnpy-2-2563-2566

icon 15โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2566

bcnpy-2-2563-2566