โครงสร้างการบริหารงานองค์กร

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

โครงสร้างการบริหารงานองค์กร

icon 15โครงสร้างองค์กรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มี โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองผู้อำนวยการ ดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย 5 ฝ่าย ดังนี้
          1. ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 2 งาน
          2. ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 5 งาน
          3. ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย 2 งาน
          4. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน
          5. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 3 งาน

 

icon 15โครงสร้างองค์กร

 bcnpy mgmt structure

icon 15โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2563

bcnpy mgmt structure2