คู่มือ กระบวนงานการสร้างคุณค่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

คู่มือ กระบวนงานการสร้างคุณค่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

คู่มือ กระบวนงานการสร้างคุณค่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-logo-thai

1.ดาวน์โหลด  ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

2.ดาวน์โหลด  แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

3.ดาวน์โหลด  คู่มือกระบวนงานการสร้างคุณค่า เล่ม 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

4.ดาวน์โหลด  คำนำสารบรรณ คู่มือกระบวนงานการสร้างคุณค่า เล่ม 3(ฉบับปรับปรุง 2558)