รางวัลนักศึกษา ปกศ.63

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รางวัลในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มีนาคม 2564

 

student-award-acy2563 

รางวัลในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 มีนาคม 2564

            

            นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoomเกี่ยวกับผลงานวิจัย นวตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 27 มี.ค.2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 7 เรื่อง (ปี4 จำนวน 3 เรื่อง และปี1 จำนวน 4 เรื่อง)
            ผลการนำเสนอได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
            1) ประเภทผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 รางวัล

                1.1) ชนาพร เหลี่ยมแก้ว และภัทรภรณ์ พละศักดิ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากการนำเสนอผลงานเรื่อง เครื่องล้างถุงพลาสติกขจัดสิ่งสกปรก

1-1-certificate-1st-runner-Plasticsbags-cleaning
            2) ประเภทผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 4 รางวัล
                2.1) ปลายฝน หลวงมณี และวราภรณ์ โคจร (นักศึกษาชั้นปีที่ 4)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลงานสร้างสรรค์ จากการนำเสนอผลงานเรื่อง สติกเกอร์ สะกิดใจ เตือนให้แยกขยะ

2-1-certificate-2nd-runner-StickerAwareOfRubbish                 

                2.2) รัตติยากร เจียมจริยาภรณ์ และพิมผกา ประชาชื่นใจ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานสร้างสรรค์ จากการนำเสนอผลงานเรื่อง การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

2-2-certificate-1st-runner-CAIMuscleInjection
                2.3) สุหรรษา โพธิ์เงิน และอินทิรา เจริญรัมย์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานสร้างสรรค์ จากการนำเสนอผลงานเรื่อง สื่อวิดีโอแอนนิเมชั่นของระบบทางเดินอาหารในผู้สูงอายุ

2-3-certificate-1st-runner-AnimatedVDO
                2.4) จารุวรรณ ค้ำจุนพนม และสุภาวดี ชิณกะธรรม (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานสร้างสรรค์ จากการนำเสนอผลงานเรื่อง Thyrotoxicosis Application

2-4-certificate-1st-runner-thyrotoxicosis