รางวัลที่ได้รับ ปกศ.56

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รางวัลที่ได้รับ ปกศ.56

รางวัลที่ได้รับ ปกศ.56

1.รางวัลการดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2556-29 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy56-1

 

2.รางวัลสนับสนุนโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา

bcnpy56-4

 

3.รางวัลเป็นสถานศึกษาที่มึ่งมั่นในการส่งเสริมให้นักศึกษา มีจิตอาสาในการช่วยเหลือและให้บริการผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

bcnpy56-3

 

4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทวัตกรรมทางการพยาบาล ในงาน Innovation for health:Show & Share II

bcnpy56-2

 

 5.รางวัลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง พศ.2557 ผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่าน 100 เปอร์เซ็นต์ ในการสอบครั้งแรก จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

bcnpy56-8

 

6.รางวัลการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง พศ.2557 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี (พศ.2555-2557) ของผู้สอบผ่านทุกรายวิชาในการสอบครั้งแรก มากกว่าร้อยละ 80 (ร้อยละ 87.70)

bcnpy56-6

 

 

7.รางวัลเป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

bcnpy56-7

 

8.รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ประจำปี 2557 โครงการ การพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูง

bcnpy56-5