ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

สรุปความรู้จากการอบรม เขียนโดย Webmaster BCNPY 357
สรุปความรู้จากการอบรมวิชาการสมาคมเวชบําบัดวิกฤต ประจําปี2563 ICU Nutrition: How to start เขียนโดย Webmaster BCNPY 425
สรุปความรู้จากการร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2563 ระยะสั้น เรื่อง Covid and Crisis in critical care ไทย เขียนโดย Webmaster BCNPY 385
สรุปความรู้จากการพัฒนาตนเองonlineในวันที่ 16, 18, 19 มีนาคม 2564 หัวข้อเรื่อง เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ เขียนโดย Webmaster BCNPY 442
รายงานสรุปการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 เขียนโดย Webmaster BCNPY 672
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เขียนโดย Webmaster BCNPY 581
สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563 เขียนโดย Webmaster BCNPY 623
การวิจัยเชิงผสมผสาน ในการประชุมวิชาการ EAFONs ครั้งที่ 23 เขียนโดย Webmaster BCNPY 623
สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30-31 มกราคม 2563 เขียนโดย Webmaster BCNPY 616
สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง"ความก้าวหน้า : เครือข่ายและการจัดการดูแลแผลและออสโตมี” ครั้งที่ 4 เขียนโดย Webmaster BCNPY 611