ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คู่มือการปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เขียนโดย Webmaster BCNPY 79
ประกาศ แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ เขียนโดย Webmaster BCNPY 305
สรุปความรู้จากการอบรม เขียนโดย Webmaster BCNPY 1014
สรุปความรู้จากการอบรมวิชาการสมาคมเวชบําบัดวิกฤต ประจําปี2563 ICU Nutrition: How to start เขียนโดย Webmaster BCNPY 1058
สรุปความรู้จากการร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2563 ระยะสั้น เรื่อง Covid and Crisis in critical care ไทย เขียนโดย Webmaster BCNPY 1034
สรุปความรู้จากการพัฒนาตนเองonlineในวันที่ 16, 18, 19 มีนาคม 2564 หัวข้อเรื่อง เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ เขียนโดย Webmaster BCNPY 1052
รายงานสรุปการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1317
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เขียนโดย Webmaster BCNPY 1248
สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1287
การวิจัยเชิงผสมผสาน ในการประชุมวิชาการ EAFONs ครั้งที่ 23 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1259