ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ เขียนโดย Webmaster BCNPY 227
สรุปความรู้จากการอบรม เขียนโดย Webmaster BCNPY 934
สรุปความรู้จากการอบรมวิชาการสมาคมเวชบําบัดวิกฤต ประจําปี2563 ICU Nutrition: How to start เขียนโดย Webmaster BCNPY 975
สรุปความรู้จากการร่วมประชุมวิชาการประจําปี 2563 ระยะสั้น เรื่อง Covid and Crisis in critical care ไทย เขียนโดย Webmaster BCNPY 945
สรุปความรู้จากการพัฒนาตนเองonlineในวันที่ 16, 18, 19 มีนาคม 2564 หัวข้อเรื่อง เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ เขียนโดย Webmaster BCNPY 959
รายงานสรุปการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1242
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เขียนโดย Webmaster BCNPY 1163
สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2563 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1198
การวิจัยเชิงผสมผสาน ในการประชุมวิชาการ EAFONs ครั้งที่ 23 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1181
สรุปประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมอบรมกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อสัญจร ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30-31 มกราคม 2563 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1213