อัตตลักษณ์บัณฑิต

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

อัตตลักษณ์บัณฑิต

“การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanistic Health Care)”

หมายถึง การให้บริการด้วยความเป็นมิตรดุจญาติ มีความเอื้ออาทร มีน้ำใจ ห่วงใย เข้าใจในปัญหาผู้รับบริการ และ ให้บริการครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และ สังคม สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและญาติ ที่ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่เท่านั้น

 

อัตลักษณ์บัณฑิต การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และกำหนดชื่อย่อขององค์ประกอบทั้ง 5 ประการว่า SHAPE ดังนี้

bcnpy shape model

 

 

 

 

 

1. จิตอาสา (Service mind: S) หมายถึง การมีความเอื้ออาทร เสียสละ มีน้ำใจ เอาใจใส่ผู้ป่วยเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
       2. การยอมรับความเป็นบุคคลของผู้อื่น (Humane: H) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก สีหน้า ท่าทาง คำพูด การทักทายผู้อื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ถูกกาลเทศะ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
       3. มีการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking: A) หมายถึง การคิดและวางแผนแก้ปัญหาได้โดยการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการและบริบทชีวิตจริงของผู้รับบริการ โดยประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ
       4. มีทักษะทางวิชาชีพ (Professional skill: P) หมายถึง การใช้ความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว การไวต่อความรู้สึกของผู้ป่วยในขณะดูแล สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วยได้ทันเวลา
       5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและรับรู้สิทธิผู้รับบริการ (Engagement and Patients’ right: E) หมายถึง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้รับบริการ สามารถแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และการให้ผู้รับบริการเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง