อัตตลักษณ์บัณฑิต

logorat10

head-black

webv2-head2

อัตตลักษณ์บัณฑิต

“บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์”

หมาย ถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก

สถาบันพระบรมราชนก ได้กำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้

จิตบริการ (Service Mind) หมายถึง

จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย สติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์

จิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกิดขึ้นกับผู้คน

จิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม

จิต ที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดีจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อน มนุษย์ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปิติสุข

เป็น ความสมัครใจ เต็มใจตั้งใจทำ และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สินในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็น ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

มี ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นจิตบริการเป็นการให้บริการโดยบูรณาการความ เป็นมนุษย์เชื่อมโยงมิติทางสังคม อ่อนโยนต่อชีวิต อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ความเป็นกัลยาณมิตร จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง

คือ การคิดเพื่อให้เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้ง ความสัมพันธ์ทางเดียวหรือทางตรงข้ามและนำไปสู่การตีความและให้ความหมายใน องค์ประกอบนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง อย่างเป็นเหตุผล และสอดคล้องกัน

การคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม(Patient Right/Participation) หมายถึง

-สิทธิ ของผู้ป่วยในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระ สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยจะได้เข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ

-การยอมรับว่าผู้ป่วยมีเสรีภาพ แม้ว่าจะกรณีที่แพทย์อธิบายให้แก่ผู้ป่วยแล้วจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำก็ตาม

-ผู้ป่วยมีอิสระและสามารถเข้ามามีส่วนร่วม โดยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาที่ดำเนินอยู่

-การให้ความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์

-การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วยนั้นเป็นวิธีที่ปกป้องอันตรายแก่ผู้ป่วยซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านวิธีการรักษา

-ความเสมอภาคด้านการใช้เหตุผล