ชมรมคุณธรรมจริยธรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ชมรมคุณธรรมจริยธรรม

 icon 11ชมรมคุณธรรมจริยธรรม


เกี่ยวกับชมรม

เป็นชมรมที่มีความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดี  มีความกตัญญู ประกอบกับการประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น 

กิจกรรมชมรม

-กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร เป็นการเตรียความรู้ก่อนสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อให้ถูกต้องตามกฎจราจรและมีใบอนุญาตขับขี่ทุกคน

stdclub-ethics-ridesafety

-กิจกรรมถวายสังฆทานและฟังเทศนาธรรม

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการให้ มีจิตใจใฝ่บริการมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษามีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนิกชนที่ดี มีการให้เกียรติผู้อื่นมากยิ่งขึ้น เป็นการขัดเกลาจิตใจให้นักศึกษา และได้คติธรรมคำสั่งสอนจากการฟังเทศนาธรรมนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต การเรียน และการขึ้นฝึกปฏิบัติ

stdclub-ethics-praying

stdclub-ethics-praying2