การบริหารการวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ข้อที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การบริหารการวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ข้อที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก

การบริหารการวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ข้อที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก

ดาวน์โหลด