วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2564

 

bcnpy-logo-thai

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร