ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศรับนักศึกษาปีการศึกษา2567 รอบ 2 Quota

1.ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร

2.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 1 จำนวนการรับ

3.ดาวน์โหล ภาคผนวก 2 ปฏิทินการรับสมัคร

4.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 3 ชื่อโรงเรียนกรณีสมัครโครงการเสม

5.ดาวน์โหลด ภาคผนวก 4 คุณสมบัติด้านสุขภาพ

6.ดาวน์โหลด แบบรับรอง อสม.และบุตร อสม แก้ไข 14 ก.พ.67

7.ดาวน์โหลด หนังสือรับรองนักเรียนทุนโครงการเสมาพัฒนา

8.ดาวน์โหลด หนังสือรับรองหน่วยกิต แก้ไข 14 ก.พ.67