วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ใส่บาตร เช้า 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี พะเยา

zzz