อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร คณะบุคคลและบุคคลที่บัญญัติในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันพระบรมราชชนก

สภาสถาบันพระบรมราชชนก อธิการบดีไว้ดังนี้

สถาบันพระบรมราชชนก บัญญัติในมาตรา 7 สถาบันมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความ

ต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สถาบันพระ

บรมราชชนกมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้

ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกต่อสังคม และเพื่อให้มีศักยภาพ

ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนําความรู้

นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่

ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

4. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

5. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน

6. ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

7. ส่งเสริมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม