รางวัลที่ได้รับ ปกศ.59

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รางวัลที่ได้รับ ปกศ.59

bcnpy01

1.วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามทางการพยาบาล 8 รายวิชา ประจำปี 2560 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560

bcnpy02


2.วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามทางการพยาบาล 8 รายวิชา ประจำปี 2560 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

bcnpy03


3.วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ (Crossword) ประจำปี 2560 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

bcnpy04


4.วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2560 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

bcnpy05


5.วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามวิชาเภสัชวิทยา ประจำปี 2560 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

bcnpy06


6.วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ประจำปี 2560 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ของนักศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

02-04-60

7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดย จังหวัดพะเยา มอบให้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน งานวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดพะเยา วันที่ 2 เมษายน 2560

14-11-60

8.รางวัลดีเด่น มอบให้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในโอกาสการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่มีผู้สำเร็จการศึกษามีผลสอบผ่าน 100 % ในการสอบครั้งแรก จำนวน 2 รายวิชาได้แก่ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์  การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลชั้นต้น วันที่ 14 พย 2560 พุทธศักราช 2560