วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ขอบคุณสหายธรรมทุก ๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ ที่ส่งข้อความเหล่านี้ให้เตือนสติ

ขอบคุณสหายธรรมทุก ๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ ที่ส่งข้อความเหล่านี้ให้เตือนสติ

30-4-2564 11-31-08