ประกาศ ผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ ผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศ ผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศรถยนต