ข่าวประชาสัมพันธ์

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566-2570 เขียนโดย Webmaster BCNPY 305
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 68
กิจกรรมองค์กรคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ของแต่ละเถาว์ เขียนโดย Webmaster BCNPY 116
ระเบียบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 25 มค 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 85
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และการพิจารณาผู้เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ฯลฯ เขียนโดย Webmaster BCNPY 105
นโยบายหน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 156
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Webmaster BCNPY 589
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยกย่องและยินดีกับอาจารย์ที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ เขียนโดย Webmaster BCNPY 281
ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อเพื่อนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ Show and Share ประจำปี 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 304
ขอความร่วมมือให้คะแนนผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของอาจารย์และสายสนับสนุน ในวงรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 329