ข่าวประชาสัมพันธ์

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยกย่องและยินดีกับอาจารย์ที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ เขียนโดย Webmaster BCNPY 31
ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อเพื่อนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาด้วยภาษาอังกฤษ Show and Share ประจำปี 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 86
ขอความร่วมมือให้คะแนนผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของอาจารย์และสายสนับสนุน ในวงรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 82
ปรัชญาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก เขียนโดย Webmaster BCNPY 88
อบรมฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 73
วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล เขียนโดย Webmaster BCNPY 108
ระบบสารสนเทศ วพบ.พะเยา เขียนโดย Webmaster BCNPY 499
ประชาสัมพันธ์โครงการเรื่อง PDPA กับการพยาบาล : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เขียนโดย Webmaster BCNPY 466
ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ร่วมลงนาม ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นประธานในพิธี 26 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย Webmaster BCNPY 471
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เนื่องจากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับประเทศ เขียนโดย Webmaster BCNPY 535