ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

แบบสอบถาม ปััจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ ผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐ เขียนโดย Super User 14
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ดร.ธานี กล่อมใจ สู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ด้วยความยินดียิ่ง เขียนโดย Super User 54
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลดีเด่น ในโอกาสการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล ที่มีผู้สำเร็จการศึกษามีผลสอบผ่าน 100 % ในการสอบครั้งแรก เขียนโดย Super User 23
วันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย Super User 298
ขอแสดงความยินดีวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา(ISSN 0859-3949) ได้รับการพิจารณา เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 เขียนโดย Super User 294
แบบฟอร์มแผนการสอนภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ คลีนิค ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 90
แบบฟอร์มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน เขียนโดย Super User 43
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย Super User 34
ขอแสดงความยินดีกับ อ.บำเพ็ญ คำดี ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก เขียนโดย Super User 38
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ และทุนวิจัยภายนอก ปี พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 34