วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นโยบายการดำเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

นโยบายการดำเนินการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

img20220419_11023641.jpg