เครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

เครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก

:: ภาคเหนือ ::
วิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร website
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0 5422 6254 0 5422 5020 www.bcnlp.ac.th
0 5421 8788
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 0 5621 3741 0 5621 4028 www.bcnsprnw.ac.th
  นครสวรรค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 0 5443 1779 0 5443 1889 www.bcnpy.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 0 5521 9041 0 5525 9434 www.bnc.nu.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 0 5583 0785 0 5583 0787 www.unc.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0 5312 1121 - 22 0 5312 1125 www.bcnc.ac.th
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 0 5531 1025 0 5531 1992 www.scphpl.ac.th
:: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ::
วิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร website
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 0 4424 3020 0 4427 0222 www.knc.ac.th
0 4424 2397
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 0 4371 1411 0 4372 2404 www.smnc.ac.th
0 4371 1104
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 0 4525 5462 0 4525 5462 www.bcnsp.ac.th
0 4525 5709 ต่อ 201
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 0 4342 3298 0 4342 3212 www.bcnkk.ac.th
0 4342 3210 - 11
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 0 4229 5405 - 07 0 4229 5404 www.bcnu.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 0 4451 4422 0 4451 1737 www.bcnsurin.ac.th
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 0 4322 2741 0 4322 1770 www.scphkk.ac.th
0 4322 1493 ต่อ 102
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 0 4528 8037 - 40 0 4528 8044 www.scphub.ac.th
:: ภาคกลาง 1 ::
วิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร website
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 0 2525 3136 0 2526 2904 www.bcnnon.ac.th
0 2525 1019
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0 2354 8247 0 2354 8251 www.bcn.ac.th
0 2354 8241 - 42
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 0 2540 6500 - 03 0 2540 6517 www.bcnnv.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 0 3828 5532 0 3828 5533 www.bnc.ac.th
0 3828 5534
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 0 3931 1188 0 3933 0080 www.pnc.ac.th
0 3933 0073
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 0 3827 5663 - 65 0 3827 4245 www.scphc.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 0 2525 4149 - 52 0 2525 4144 www.kmpht.ac.th
:: ภาคกลาง 2 ::
วิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร website
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 0 3231 4603 0 3231 4605 www.bcnr.ac.th
0 3231 4052
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 0 3234 4954 - 56 0 3234 4959 www.ckr.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0 3621 1948 0 3631 7206 www.bcns.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 0 3626 6170 0 3626 7047 www.bcnpb.ac.th
0 3626 9100 - 06
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 0 5640 5588 - 89 0 5640 5599 www.bcnchainat.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 0 3553 5253 - 55 0 3553 5251 www.snc.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 0 3242 7049 0 3242 7050 www.pckpb.ac.th
0 3242 4126
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 0 3552 5730 - 38 0 3552 5729 www.phcsuphan.ac.th
:: ภาคใต้ ::
วิทยาลัย โทรศัพท์ โทรสาร website
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0 7431 1890 - 91 0 7431 2562 www.bcnsk.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 0 7728 7816 0 7727 2571 www.bcnsurat.ac.th
0 7728 7813
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 0 7544 6391 0 7544 6059 www.bcnnakhon.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0 7522 6976 - 77 0 7521 1298 www.bcnt.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 0 7322 2010 0 7324 4613 www.bcnyala.ac.th
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 0 7526 3320 - 23 0 7526 3324 www.scphtrang.ac.th
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 0 7321 2863 0 7321 3234 www.yala.ac.th