ชมรมจิตอาสา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ชมรมจิตอาสา

icon 11ชมรมจิตอาสา

เกี่ยวกับชมรม

 เพื่อพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น มีความเสียสละเวลา แรงกายและสติปัญญา เพื่อสาธารณะ ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตใฝ่บริการ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมการพยาบาล ทีมสุขภาพและทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมการแสดงออกถึงภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ในองค์กร ในสถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า ตลอดจนส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมและจัดทำนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาผู้เรียนของแผนพัฒนาระบบการศึกษา Thailand 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้(TQF)และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

 

กิจกรรมชมรม

- จิตอาสาช่วยงานโรงพยาบาลพะเยา

เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้สร้างจิตสำนึกในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบงานมากมายในแต่ละแผนก กลุ่มนักศึกษาพยาบาลชมรมจิตอาสา จึงมีแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลพะเยา เพื่อแบ่งเบาภาระของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีจิตสาธารณะ ปลูกจิตสำนึกให้เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ และมีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 stdclub sevicemind hospital

stdclub sevicemind hospital2

- การบริการด้วยหัวใจห่วงใยสุขภาพเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3

เป็นโครงการสืบเนื่องจากปีการศึกษา 2560 จากการทำกิจกรรมในครั้งที่ 2 พบว่า กลุ่ม ผู้รับบริการในชุมชนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ โดยปัญหาที่พบในกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ การถูกจำกัดการเคลื่อนไหว (อัมพาต) การเกิดแผลกดทับ การเกิดข้อยึดติด และภาวะซึมเศร้า ทำให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลเข้าไปดูแลผู้รับบริการ โดยการให้ คำแนะนำสุขวิทยาส่วนบุคคล การให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของ ผู้รับบริการในชุมชน เรียนรู้การประสานงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย และเรียนรู้การสร้าง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษากับคนในชุมชน และสิ่งสำคัญที่สุดที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม กิจกรรม คือ ความภาคภูมิใจที่ทำให้ผู้รับบริการมีความสุข มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงได้เห็นความสำคัญและจัดทำกิจกรรมบริการด้วยหัวใจห่วงใยสุขภาพเพื่อนมนุษย์ครั้งที่ 3

 stdclub sevicemind elderly

stdclub sevicemind elderly2