วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการความรู้ปีงบ 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ดาวน์โหลด  1.สรุปความรู้จากการอบรม เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT (อ.กาญจนา สาใจ)

ดาวน์โหลด  2.สรุปความรู้จากการอบรม เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT (อ.จรรยา แก้วใจบุญ)

ดาวน์โหลด  3.สรุปความรู้จากการอบรม เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT (อ.ทิติยา กาวิละ1)

ดาวน์โหลด  4.สรุปความรู้จากการอบรม เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT (อ.ทิติยา กาวิละ2)

ดาวน์โหลด  5.สรุปความรู้จากการอบรม เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT (อ.วรินทร์ธร พันธ์วงศ์)

ดาวน์โหลด  6.สรุปความรู้จากการอบรม เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT (อ.สุภาภรณ์ นันตา)

ดาวน์โหลด  7. สรุปความรู้ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย"(อ.ปรมฤดี ศรีวิชัย)

ดาวน์โหลด  8. สรุปความรู้เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเชิงรุก (Proactive ICP) (อ.วรรณิภา เวียงคา)  
ดาวน์โหลด 9.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ) เรื่อง AUN-QA implementation version 4 and gap analysis (อ.ดร.โสภาพร พันธุลาวัณย์)

ดาวน์โหลด 10.การพัฒนาตนเอง ประจาปีงบประมาณ 2565 (อ.พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย)

ดาวน์โหลด 11.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ)เรื่อง..การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์“การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19ระหว่างการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)” (อ. พิมพิมล วงศ์ไชยา)

ดาวน์โหลด 12.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ)เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสาหรับครูพี่เลี้ยงวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕  หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผู้สรุป (อ. ดลฤดี เพชรขว้าง)

ดาวน์โหลด 13.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ) เรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยด้วยกรณีศึกษา (อ.ปภัชญา ธัญปานสิน)

ดาวน์โหลด 14.สรุปความรู้จากการประชุมวิชาการ เรื่อง การประชุมวิชาการประจำปี 2565"Practice towards Good Outcomes" วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯผู้สรุป (อ.พงศ์พัชรา พรหมเผ่า)

ดาวน์โหลด 15.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ) เรื่องการประชุมวิชาการเรื่อง การวิจัยด้วยกรณีศึกษาวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565สถานที่ ออนไลน์จากอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 ห้อง 405 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้สรุป (อาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ)

ดาวน์โหลด 16.การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2565 (อ.ดรนภา  ไชยสมบัติ)

ดาวน์โหลด 17.สรุปความรู้จากการร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2564 ระยะสั้นThe long march through COVID : เรื่อง Long COVIDสถานที่ การประชุมของสมาคมเวชบาบัดวิกฤตแห่งประเทศ วันที่ 6-8 มกราคม 2565 สรุปโดย (อ.สมัยพร อาขาล)

ดาวน์โหลด 18.สรุปผลการอบรมวิชาการสาขาการพยาบาลเด็กหัวข้อUpdate in pediatric nursing 2022จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565สรุปเนื้อหาโดย (อ.ณัฐติพร อ้นด้วง)

ดาวน์โหลด19.สรุป ความรู้ จากการประชุมการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ BestPractice และ Ethics Learning Center(อ.บัวบาน ยะนา)

ดาวน์โหลด 20.สรุป ความรู้ จากการประชุมการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของผู้ขับเคลื่อนระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลสู่ BestPractice และ Ethics Learning Center (อ.พินทอง ปินใจ)

ดาวน์โหลด 21.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ) เรื่อง.Outcome - based Education (อ.กานต์รวี กันคำ) 

ดาวน์โหลด 22 สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ)เรื่อง การประชุมวิชาการอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ประจาปี 2565

“การรักษาโรคเบื้องต้นสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคสังคม New Normal” (อ.สิริสุดา เตชะวิเศษ)

ดาวน์โหลด 23.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ) เรื่องการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาม, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ผู้สรุป (อ.นางสมศรี ทาทาน และนางสาวชลธิมา ปิ่นสกุล1) 

ดาวน์โหลด 24.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ) เรื่องการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาม, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ผู้สรุป (อ.นางสมศรี ทาทาน และนางสาวชลธิมา ปิ่นสกุล2) 

ดาวน์โหลด 25.สรุปความรู้จาก(การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ) เรื่องการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาม, โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงรายผู้สรุป นางสมศรี ทาทาน และนางสาวชลธิมา ปิ่นสกุล

ดาวน์โหลด 26.สรุปความรู้จาก (การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อื่นๆ) เรื่อง Quality Improvement, EBP and Research Implication for Clinical Practice วันที่ 22 ถึง 24 กรกฎาคม 2565สถานที่.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (อ.หทัยรัตน์ บรรณากิจ)