ชมรมวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ชมรมวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

icon 11ชมรมวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชมรม

 ชมรมวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นชมรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านการนำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิชาชีพพยาบาล และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง และต่อสังคม ประเทศชาติ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำกิจกรรมในชมรม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองเตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 

กิจกรรมชมรม

- กิจกรรมอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ E-book และ Infographics

เป็นกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ ซึ่งการใช้ E-book และ Info graphics นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปได้ โดยที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง

 stdclub-academic-it

stdclub-academic-it2

- BCNPY Bilingual radio

กิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษาภายในชมรม สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 stdclub-academic-radio

- จัดบอร์ดวันสำคัญทางสาธารณสุข

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของวันสำคัญที่เกิดขึ้นนักศึกษาภายในชมรมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและสร้างความเป็นผู้นำและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเหมาะสมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น