รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

click-ประกาศสมครโท

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ลิ้งหลักสูตร

เว็บประชาสัมพันธ์  >> https://admission.pi.ac.th/