ประกวดราคา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เขียนโดย Webmaster BCNPY 623
ประกาศ ผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เขียนโดย Webmaster BCNPY 662
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Webmaster BCNPY 647
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย Webmaster BCNPY 700
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เขียนโดย Webmaster BCNPY 1197
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Webmaster BCNPY 1424
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Webmaster BCNPY 1132
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ครบรอบ 12 เดือน เขียนโดย Webmaster BCNPY 1198
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Webmaster BCNPY 1336
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลตามแผน เขียนโดย Webmaster BCNPY 3216