ประกวดราคา

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รายการงบลงทุน เขียนโดย Webmaster BCNPY 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เขียนโดย Webmaster BCNPY 748
ประกาศ ผลการตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เขียนโดย Webmaster BCNPY 777
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Webmaster BCNPY 742
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย Webmaster BCNPY 787
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เขียนโดย Webmaster BCNPY 1312
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Webmaster BCNPY 1522
ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Webmaster BCNPY 1198
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ครบรอบ 12 เดือน เขียนโดย Webmaster BCNPY 1250
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Webmaster BCNPY 1392